Darko Vasiljević :: HOLOGRAPHY - Laboratory for Quantum Optics and Lasers ::

HOLOGRAPHY - Laboratory for Quantum Optics and Lasers

Ljudi
Holo-art
Holo-industrija
Holo-zabava
Holo-patenti
Holo-linkovi
Holo-skupovi
Holopedija
Holo-štampa
Holo-nauka
Izvan holografije
Holo-pitanja
Contact

Laboratory for Optics and Lasers
Holography, Quantum optics, Laser development, LIDAR, Optical metrology - length standard and more to come!
laser.ipb.ac.rsDennis Gabor

15. May 2007.

Darko Vasiljević

Viši naučni saradnik
          
 
Darko Vasiljević rođen je 21.09.1960. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je sa odličnim uspehom u Beogradu. U svim razredima osnovne škole i gimnazije učestvovao je na takmičenjima iz matematike i fizike gde je osvojio nagrade na gradskim takmičenjima i republičkom (iz fizike). Nosilac je diplome "Mihajlo Petrović Alas" za fiziku.
            Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu je upisao školske 1979/80. godine i završio za devet semestara, sa srednjom ocenom 9.00. Diplomirao je 16.01.1984. godine sa ocenom 10. I po uspehu i po vremenu studiranja nalazio se među prvih deset studenata u svojoj generaciji. Na Mašinskom fakultetu izabrao je grupu za Vojno Mašinstvo i smer Raketno Naoružanje. Diplomski rad pod naslovom "Idejno rešenje za sistem za upravljanje vatrom za PT top 100 mm" je radio iz predmeta Optički uređaji. Težište rada je bilo na projektovanju i proračunu dnevnog optičkog nišana.
             Poslediplomske studije upisao je školske 1984/85. godine na smeru za Vojno Mašinstvo. Sve ispite je dao do odlaska na odsluženje vojnog roka, septembra 1986. godine. Magistarsku tezu pod naslovom "Prilog optimizaciji projektovanja optičkih sistema pomoću mikroračunara" odbranio je 26.11.1990. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu.
             U magistarskom radu izvršeno je istraživanje matematičkih metoda optimizacije optičkih sistema. Posle detaljne analize usvojena je metoda prigušenih najmanjih kvadrata i ona je prilagođena za optimizaciju optičkih sistema. Centralni deo magistarske teze čini razvoj programa za kompletno projektovanje i optimizaciju optičkih sistema APOS (Automatsko Projektovanje Optičkih Sistema). Program je interaktivan i korisnički orijentisan i sadrži sve potrebne elemente za projektovanje jednog optičkog sistema od definisanja polaznih podataka optičkog sistema, preko hoda zraka, proračuna Seidel-ovih aberacija trećeg reda, stvarnih aberacija, spot dijagrama, geometrijske i difrakcione modulacione prenosne funkcije (MTF). U programu je moguće grafičko predstavljanje optičkog sistema, njegovih aberacija, spot dijagrama, MTF i priprema script datoteka za prejektovanje mašinskih konstrukcija u AutoCAD-u. Važno mesto u projektovanju optičkih sistema ima i optimizacija optičkih sistema. U programu je omogućeno da korisnik projektant optičkih sistema ima neprekidnu kontrolu procesa optimizacije. Korisnik može da interaktivno menja granične uslove, odnosno da ih dodaje ili uklanja. On može da u toku optimizacije prelazi sa metode prigušenih najmanjih kvadrata sa prigušenjem sabiranjem na metodu sa prigušenjem množenjem.
             Doktorsku disertaciju pod naslovom "Mogućnost primene genetskih algoritama u optimizaciji performansi simetričnih objektiva pasivnih nišanskih sprava" odbranio je 06.05.1998. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Doktorska disertacija predstavlja prirodni nastavak istraživanja optimizacionih metoda započetih u magistarskoj tezi. Pošto su u magistarskoj tezi istražene klasične matematičke metode optimizacije optičkih sistema, u doktorskoj disertaciji su nastavljena istraživanja modernih optimizacionih metoda, koje su zasnovane na analogiji sa prirodnim pojavama (teorija evolucije, prirodna selekcija). Posle detaljnog sagledavanja izabrane su sledeće metode: adaptivni stacionarni genetski algoritam, dvočlane i višečlane evolucione strategije, koje su prilagođene za optimizaciju optičkih sistema. Ove metode su implementirane u postojeći program za projektovanje optičkih sistema APOS, tako da je bilo moguće porediti rezultate koji se dobijaju klasičnom optimizacijom pomoću metode najmanjih kvadrata i novih modernih optimizacionih metoda. Izvršen je veliki broj optimizacija pet različitih tipova objektiva (slepljeni duble ahromat, rastavljeni duble, Cookeov triple, Tessar i Petzval), koji se koriste u optičkim i optoelektronskim sistemima vojne namene. Rezultati su pokazali da optimizacione metode, zasnovane na evolucionim algoritmima, predstavljaju veoma moćno srestvo koje projektantu optičkih sistema omogućava više slobode u projektovanju dobrih optičkih sistema i u istraživanjima mogućih novih optičkih sistema.
              Darko Vasiljević je bio zaposlen je u Vojnotehničkom Institutu od 01.04.1985. godine do 30.04.2005. godine, a od 01.05.2005. godine zaposlen je u Institutu za Fiziku.
               Tokom dvadesetogodišnjeg naučnoistraživačkog rada u Vojnotehničkom institutu Darko Vasiljević je radio na poboljšanju postojećih i razvoju novih metoda projektovanja i optimizacije optičkih sistema. Kompletan rad u Vojnotehničkom institutu može se podeliti na tri oblasti koje se međusobno dopunjuju:
      projektovanje složenih optičkih sistema,
      klasične i evolucione metode optimizacije optičkih sistema,
      razvoj programa za projektovanje analizu i optimizaciju optičkih sistema.
Od samog dolaska u Vojnotehnički institut 1985. godine Darko Vasiljević se bavio projektovanjem složenih optičkih i optoelektronskih nišanskih i osmatračkih sprava koje su ugrađivane sredstva naoružanja i vojne opreme koju je razvijao za potrebe naše armije Vojnotehnički institut. Darko Vasiljević je radio na projektovanju sledećih optičkih i optoelektronskih sistema:
      Proračun kolimatorskog nišana za protivtenkovsku raketu ZOLJA-1;
      Proračun i modifikacija nišanske sprave za protivtenkovsku raketu OSA-1;
      Proračun i modifikacija optičke šeme osmatračke sprave komadanta OSK-2 za komandno vozilo;
      Proračun dnevno - noćne komandantske sprave druge generacije DNKS-2 za tenk T-72 (Kapela);
      Projektovanje i proračun nišanske sprave za protivoklopno srestvo za male daljine (POS MD);
      Projektovanje i proračun nišanske sprave za protivoklopno srestvo za bliske daljine (POS BD);
      Projektovanje i modifikacija nišanske sprave i širokougaone optike za protivoklopnu vođenu raketu VIDRA;
      Projektovanje i proračun nišanske sprave za novo borbeno vozilo pešadije koje bi trebalo da zameni postojeće borbeno vozilo pešadije BVP M80;
      Projektovanje optičkog sistema za IC lokator za protivtenkovsku vođenu raketu BUMBAR. Projektovano je više varijanti objektiva zbog prelaska sa koncepcije protiv tenkovske vođene rakete DRAGON na koncepciju protiv tenkovske vođene rakete ERYX i promene veličine CCD čipa koja je bila uslovljena mogućnostima nabavke. Projektovano je više varijanti nišanske sprave aksijalnog i periskopskog tipa koje je bilo uslovljeno usvojenom koncepcijom sistema;
      Projektovanje TV objektiva sa automatskom blendom za glavu za samonavođenje rakete vazduh – zemlja GROM-B;
      Projektovanje kalote za raketu vazduh – zemlja GROM-B;
      Projektovanje dnevnog optičkog nišana za automatsku pušku 5.56 mm M21.
         Uporedo sa projektovanjem različitih tipova optičkih sistema Darko Vasiljević je krenuo da istražuje optimizacione metode koje bi se mogle koristiti pri projektovanju optičkih sistema. Prvo je istraživao različite varijante metode prigušenih najmanjih kvadrata. To je klasična metoda lokalne optimizacije koja je veoma efikasna. Darko Vasiljević je razvio dve varijante metode: metoda prigušenih najmanjih kvadrata sa prigušenjem sabiranjem i sa prigušenjem množenjem. U kviru programa APOS koji je Darko Vasiljević razvio omogućeno je interaktivno prelaženje sa jedne varijante na drugu varijantu metode prigušenih najmanjih kvadrata.
         Evoluciona optimizacija je jedan od mogućih načina poboljšanja klasične optimizacije. Sve metode klasične optimizacije pripadaju metodama lokalne optimizacije pošto one garantuju pronalazak samo lokalnog minimuma najbližeg polaznoj tački. One eksplicitno ne uzimaju u obzir da možda postoji veliki broj lokalnih minimuma funkcije za ocenu u prostoru pretraživanja. Evoluciona optimizacija traži onoliko lokalnih minimuma koliko može da pronađe i bira najbolji među njima. Može se reći da evoluciona optimizacija pripada metodama globalne optimizacije. Razvijeni su sledeći tipovi evolucionih algoritama i primenjeni na optimizaciju optičkih sistema:
      Adaptivni stacionarni genetski algoritam (ASSGA);
      Dvočlane evolucione strategije, metoda EVOL;
      Višečlane evolucione strategije, metode GRUP, REKO i KORR.
           Savremeni način projektovanja optičkih sistema podrazumeva postojanje programa za projektovanje, analizu i optimizaciju optičkih sistema. Darko Vasiljević od samog dolaska u Vojnotehnički institut 1985. godine bavio se razvojem programa za projektovanje optičkih sistema na svim računarima koje je u to vreme posedovao ili kasnije nabavio VTI. To su bili računari PDP 11/34 firme Digital Equipment Corporation, CYBER 170 model 720 firme Control Data Corporation, Hewlett Packard HP 9000 Technical workstation series 200 model 236 (HP 9836) i konačno IBM PC.
             Od dolaska u Institut za fiziku 01.05.2005. godine radi u projektu Razvoj i primena LIDAR-a za daljinsko praćenje aerosola u atmosferi koji finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine u okviru programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2005. – 2007. godine na zadatu temu i na projektu Kvantna i optička interferometrija, projekat osnovnih naučnih istraživanja za period 2006. – 2010. godine koji finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine.
              Naučno veće Vojnotehničkog instituta izabralo je na 30. sednici održanoj 01.10.1999. godine Darka Vasiljevića u zvanje naučni saradnik. Izbor u zvanje naučni saradnik potvrdio je ministar odbrane. Naučno veće Vojnotehničkog instituta izabralo je na 55. sednici održanoj 27.05.2005. godine Darka Vasiljevića u zvanje viši naučni saradnik. Izbor u zvanje viši naučni saradnik potvrdio je ministar odbrane.
              Na Vojnoj Akademiji od školske 2000/2001 godine do školske 2005/2006 godine redovno je držao nastavu iz sledećih predmeta:
      Optički i optoelektronski uređaji za studente VA OL, smer TSl, specijalnost Naoružanje,
      Naoružanje, deo iz optičkih i optoelektronskih uređaja, za studente VA OL, smer TSl, specijalnosti Motori i motorna vozila, Ubojna bojeva sretstva i Pogon i zaštita,
      Konstrukcija naoružanja OMJ, deo iz optičkih i optoelektronskih uređaja, za studente VA OKoV, smer OMJ,
      Osnovi konstruisanja artiljerijskih sistema, deo iz optičkih i optoelektronskih uređaja, za studente VA OKoV, smer Artiljerija,
      Osnovi mehanike naoružanja, deo iz optičkih i optoelektronskih uređaja, za studente VA OKoV, smer Pešadija,
      Poznavanje i održavanje naoružanja, deo iz optičkih i optoelektronskih uređaja, za slušaoce ŠRO TSl.
            Zbog znatno uvećanih obaveza na projektima u Institutu za fiziku odlučio je da od đkolske 2005/2006. godien drži samo nastavu samo iz predmeta Optički i optoelektronski uređaji za studente VA OL, smer TSl, specijalnost Naoružanje,
             Naučno-nastavno veće Vojne akademije izabralo je na 8. sednici održanoj 11.02.2002. godine Darka Vasiljevića u zvanje docenta. Izbor u zvanje docenta potvrdio je ministar odbrane.
              Na Mašinskom Fakultetu u Beogradu od školske 2001/2002 godine, redovno drži nastavu iz predmeta Optički uređaji i optoelektronika.
              Pošto Vojnotehnički institut nije organizovan kao naučnoistraživačka organizacija nije bilo moguće direktno prevođenje ostvarenih zvanja u adekvatna zvanja u naučnoistraživačkim organizacijama. Zbog toga je 10.05.2006. godine ponovo izaban u zvanje naučni saradnik na Mašinskom fakultetu, a izbor u zvanje potvrdio je Ministar nauke i zaštite životne sredine.
Za dosadašnji rad u Vojnotehničkom Institutu dobio je pohvale direktora Vojnotehničkog Instituta 1988., 1997. i 2001. godine.

2. SPISAK RADOVA
UDŽENICI, NAUČNE KNJIGE I MONOGRAFIJE
Vasiljević D.: Classical and Evolutionary algorithms in the optimization of optical systems, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London, 2002.
Vasiljević D.: Optički uređaji i optoelektronika, Mašinski Fakultet, Beograd, 2005.
OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA
Vasiljević D., Golobič J.: Optical system for reading memories which are based on photoelas-ticity, Proc. of the Optics and Information, 6th topical meeting of the European Optical Society, paper No. 5.15, Mulhouse, France, 1995.
Golobič J., Vasiljević D.: Memory elements based on an inducted strain in polycarbonate, in Third International Conference on Intelligent Materials and Third European Conference on Smart Structures and Materials, Gobin P., Tatibouet J. ed., Proc. SPIE vol. 2779, pp.414-418, 1996.
Vasiljević D., Golobič J.: Comparison of the classical dumped least squares and genetic algorithm in the optimization of the doublet in Proc. of the 1st Online Workshop on Soft Computing, pp.200-204, Nagoya Japan, 1996.
Vasiljević D., Golobič J.: Analysis of various evolutionary algorithms and the classical dumped least squares in the optimization of the doublet in Second Online World Conference on Soft Computing in Engineering Design and Manufacturing, P.K. Chawdhry, R. Roy, R. K. Pand (eds.), Soft Computing in Engineering Design and Manufacturing, Springer Verlag, 1998.
Vasiljević D.: Optimization of the Cooke triplet with the various evolution strategies and the damped least squares in Optical Design and Analysis Software, Proceedings of SPIE vol.3780, pp. 207-215, 1999.
Vasiljević D., Pantelić D., Murić B.: Imaging properties of laser-produced Gaussian profile microlenses in 14th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, Proceeding of SPIE vol. 6604, paper no. 66040Q.
OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA
Vasiljevć D., Riđošić D.: Optimizacija u procesu projektovanja optičkih sistema Naučno-tehnički pregled, Vol.XLII, 1992., br.2, str. 24-31.
Riđošić D., Vasiljevć D., Krnjaja R.: Projektovanje asferičnih optičkih sistema Naučno-tehnički pregled, Vol.XLII, 1992., br.4, str. 20-24.
Riđošić D., Vasiljevć D.: Analiza uticaja materijala podloge i deponovanog sloja na refleksivnost i transmitivnost optičkih instrumenata za vidljivo područje spektra Naučno-tehnički pregled, Vol.XLIII, 1993., br.5, str. 10-14.
Vasiljevć D., Riđošić D.: Uticaj promene konstrukcionih parametara Cassegrainovog objektiva na njegove karakteristike Naučno-tehnički pregled, Vol.XLIII, 1993., br.6, str. 37-42.
Vasiljević D.: Teorijske osnove i programsko rešenje genetskog algoritma primenjenog u optimizaciji optičkih sistema Naučno-tehnički pregled, Vol.XLVIII, 1998., br.3, str. 30-40.
Vasiljević D.: Teorijske osnove i programsko rešenje evolucionih strategija primenjenih u optimizaciji optičkih sistema Naučno-tehnički pregled, Vol.XLVIX, 1999., br.1, str. 29-43.
Vasiljević D.: Uporedna analiza optimizovanih dublea pomoću metode prigušenih najmanjih kvadrata, genetskog algoritma i evolucionih strategija Naučno-tehnički pregled, Vol. XLVIX, 1999., br.5, str. 30-38.
Vasiljević D.: Uporedna analiza optimizovanih triplea pomoću metode prigušenih najmanjih kvadrata, genetskog algoritma i evolucionih strategija Naučno-tehnički pregled, Vol. L, 2000., br.2, str. 28 – 37.
Vasiljević D.: Program za projektovanje i optimizaciju optičkih sistema Naučno-tehnički pregled, Vol. L, 2000., br.3, str. 12 – 18.
Vasiljević D.: Program for Optical System Design and OptimizationScientific Technical Review, Vol. LII, 2002., No. 3, pp. 40 – 46.
Vasiljević D.: Softver za projektovanje i analizu optičkih sistema Naučno-tehnička informacija br. 7 VTI Beograd, 2000.
Vasiljević D., Golobič J.: Optički nišani vojnika pešadije za automatsku pušku Naučno-tehnička informacija br. 1 VTI Beograd, 2004.
Vasiljević D., Golobič J.: Optički nišani za automatske puške Novi glasnik br. 1/2004 str. 61 – 69.
Vasiljević D., Golobič J.: Projektovanje Fresnel-ovog sočiva od polikarbonata XXXVIII Konferencija za ETRAN, Niš, 7 - 9 Jun 1994., Zbornik radova sveska II str.181-182.
Vasiljević D., Belić I., Pantelić D., Panić B.: Projektovanje prijemnog optičkog sistema za LIDAR, L konferencija za ETRAN, Beograd 2006., Zbornik radova sveska IV str 100 – 103.
RADOVI OBJAVLJENI U IZVODIMA
Murić B., Pantelić D. Vasiljević D., Panić B.: Microlens fabrication on tothema sensitized gelatin in book of abstracts International conference on physics of optical materials and devices, p.63.
DISERTACIJE
Vasiljević D.: Mogućnost primene genetskih algoritama u optimizaciji performansi simetričnih objektiva pasivnih nišanskih sprava, Doktorska disertacija, 1998, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Vasiljević D.: Prilog optimizaciji projektovanja optičkih sistema pomoću mikroračunara, Magistarska teza, 1990, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
TEHNIČKA REŠENJA
D. Vasiljević Dnevni optički nišan za automatsku pušku 5.56 mm (oznaka NO M04, prototipska partija dnevnog optičkog nišana usvojena u naoružanje VSCG Rešenjem Generalštaba VSCG, Sektor KoV, Uprava Pešadije pov. br. 442-1 od 06.05.2004. godine)
D. Vasiljević Program PAOS – Proračun Aberacija Optičkog Sistema (Program u FORTRAN-u, za računar PDP 11/34 firme Digital Equipment Corporation, urađen 1985. godine, korisnik Vojnotehnički Institut, Sektor za senzore, računare i elektroenergetiku, odeljnje za optiku i optoelektroniku)
D. Vasiljević Program POS – Proračun Optičkih Sistema (Program u FORTRAN-u, za računar CYBER 170 model 720 firme Control Data Corporation, urađen 1986. godine, korisnik Vojnotehnički Institut, Sektor za senzore, računare i elektroenergetiku, odeljnje za optiku i optoelektroniku)
D. Vasiljević Program POSV – Proračun Optičkih Sistema i Veza za prihvatanje izmerenih podataka preko HP IB busa (Program u HP BASIC-u, rev.4.0, za računar Hewlett Packard HP 9000 Technical workstation series 200 model 236 (HP 9836), urađen u periodu od 1987. – 1988. godine, korisnik Vojnotehnički Institut, Sektor za senzore, računare i elektroenergetiku, odeljnje za optiku i optoelektroniku)
D. Vasiljević Program APOS – Automatski Proračun Optičkih Sistema, (Program za projektovanje i optimizaciju optičkih sistema, napisan u Borlandovom Turbo Pascalu za IBM PC računar sa operativnim sistemom MS DOS, urađen u periodu od 1989. – 1997. godine, korisnik Vojnotehnički Institut, Sektor za senzore, računare i elektroenergetiku, odeljnje za optiku i optoelektroniku)
D. Vasiljević Program ADOS –Automatic Design of Optical Systems, (Program za projektovanje i optimizaciju optičkih sistema, napisan u programskom okruženju Delphi za Windows NT/2000/XP, urađen u periodu od 1998. – 2001. godine, korisnik Vojnotehnički Institut, Sektor za senzore, računare i elektroenergetiku, odeljnje za optiku i optoelektroniku)

Dr. Dejan Pantelić
15. May 2007.

NEW

Hologrami koji se mogu upisivati i brisati
Denisjuk, Juri Nikolajevič (1927, Soči - 2006)
Kosmos u orahovoj ljusci
Pitanja koja nam ponekad postavljaju
Nils H. Abramson
3D
Dennis Gabor
Darko Vasiljević
Laserska mikrotoma
Kvantna holografija
executed at 0.0073s